Cung cấp kháng hạn dòng 1 pha, lõi không khí, ngoài trời

29/08/23