Cầu giao phụ tải

Cầu dao phụ tải ngoài trời 24kV - 630A của Alstom (Cung cấp cho Công ty Điện lực Hà Nội)
Thông tin chi tiết