Chi ống trung thế 24KV

Chi ống trung thế 24KV
Thông tin chi tiết
CẦU CHÌ ỐNG TRUNG THẾ  
 Chì ống       6A – 24Kv 
 Chì ống     10A – 24Kv 
 Chì ống     16A – 24Kv 
 Chì ống     20A – 24Kv 
 Chì ống     25A – 24Kv 
 Chì ống     32A – 24Kv 
 Chì ống     40A – 24Kv 
 Chì ống     50A – 24Kv 
 Chì ống     63A – 24Kv 
 Chì ống     80A – 24Kv 
 Chì ống   100A – 24Kv 
 Chì ống   125A – 24Kv 
 Chì ống   160A – 24Kv 

chi ong trung the