Máy biến dòng điện

Máy biến dòng điện
Thông tin chi tiết

resize (1)

Loại dùng cho việc đo lường và bảo vệ rơle

resize (2)

Loại dùng cho việc đo lường và bảo vệ rơle
Loại dùng cho việc đo lường dòng điện và bảo vệ rơle

resize (3)

Loại cách điện dầu, trong nhà

resize (4)

Loại dùng cho việc đo lường cường độ dòng điện

resize

Loại cách điện khô