Thiết bị thí nghiệm cao thế AC/DC(High Voltage Test Set)

Thông tin chi tiết
Chức năng Thử cao thế AC/DC các thiết bị nhất thứ
Điện áp đầu vào  
Điện áp đầu ra AC  
Điện áp đầu ra DC  
Cấp chính xác  
Độ méo  
Chu kỳ làm việc  
Phụ kiện kèm theo:  
  Sào phóng điện 
  Cáp nối giữa bộ điều khiển và bộ tạo cao áp dài 5m
  Dây tiếp địa dài 3m
  Cáp cao áp có hàm cá sấu dài 2.5m
  Thanh chỉnh lưu
  Thanh điện trở
  Cáp nguồn
  Dụng cụ để tháo thanh chỉnh lưu và thanh điện trở
  Sách hướng dẫn sử dụng